Editorial & Publishing Policies

Aim and Scope

Nordic Journal of ChildLit Aesthetics is an open access, online-only journal aiming to be a scholarly forum for aesthetics of children's literature, analogue and digital media, verbal and visual expressions of art, and views on art and children. The journal aims to develop cross-disciplinary discussions on children’s literature with regard to media, aesthetics, interaction with other art forms, and its institutional conditions and reception.

Nordic Journal of ChildLit Aesthetics has its roots in the research network ”The artistic value of children’s literature” which investigates the conditions that structure the status of children’s literature. The short-term goal is to professionally address the role of children’s literature in the literary and visual development of contemporary culture, while also contributing to a review and analysis of the central premises for developing and evaluating art for children. The long-term goal is to maintain an ongoing academic and public discourse focused on the artistic field of children’s literature.

Analytic and empirical articles on a wide array of topics, as well as articles related specifically to research programmes and projects are welcome. We also accept scholarly reviews, doctoral dissertations and debate pieces.

Language options: Articles may be submitted in Norwegian, Swedish, Danish, and English and will be published in either of those languages. Abstract and key words always in English and Norwegian.

Re-publication in other languages: It is possible to translate articles (unless for commercial use) for publication in other fora, but neither the editor nor the publisher accepts responsibility for the quality of the final translation. The original source must always be given credit.

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift er et elektronisk forskningstidsskrift som blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access. Tidsskriftet har tatt mål av seg til å bli et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Tidsskriftet vil utvikle en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, dens institusjonelle betingelser og resepsjon.

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift springer ut av forskningsnettverket ”Barnelitteraturens kunstneriske verdi”, som arbeider med å undersøke hvilke betingelser som styrer barnelitteraturens status. Det kortsiktige målet er å sette et kvalifisert fokus på hva som er barnelitteraturens rolle i den litterære og visuelle samtidskunstens utvikling, og samtidig bidra til å kartlegge og analysere sentrale premisser for utvikling og vurdering av kunst for barn. Det langsiktige målet er å opprettholde en løpende akademisk og offentlig diskusjon med fokus på det barnelitterære kunstfeltet.

Analytiske og empiriske artikler over frie emner, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter er velkomne. Vi tar også imot vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser og debattinnlegg.

Publiseringsspråk: Norsk, svensk, dansk, engelsk. Abstract og søkeord alltid på engelsk og norsk.

Gjenpublisering på andre språk: Det er mulig å oversette (men ikke for kommersielt bruk).  Redaksjonen påtar seg ikke noe ansvar for oversettelsen. Originalkilden må alltid oppgis.

 

Section Policies

Redaksjonelle ledere/Editorials

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Inviterte ledere/Invited Editorials

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Artikler/Original Articles

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Bokanmeldelse/Book Reviews

Unchecked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Korrespondanse og debatt/Letters to the Editor

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Rapporter og avhandlinger/Reports and theses

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Submissions will be peer reviewed by the editors, the editorial team and two external reviewers. Peer reviewers will have six possible options, for each article:

1. Accept manuscript (i.e. no need for any revision)
2. Accept after revision (i.e. accepted if the author makes the requested revisions)
3. Revise and resubmit (i.e. accepted or rejected after revisions have been made - paper will be sent out for another peer review round)
4. Submit elsewhere (i.e. if the manuscript is better suited for another journal)
5. Reject manuscript (i.e. if the manuscript is substandard)
6. See comments (i.e. if the reviewer cannot choose from any of the above)

In addition, papers may be rejected directly by the Editors if judged to be out of scope or if scientifically or linguistically sub-standard.

Peer review is a 'double blind' process: Authors are not told who reviewed their paper, and referees do not know the name of the authors whose papers they review. 

When asking for revisions, reviewers have two possible goals: to ask authors to tighten their arguments based on existing data or to identify areas where more data are needed. Even formal revision may be required if the language or style is sub-standard. To facilitate rapid publication, authors are given a maximum of 4 months for revision. After 4 months, revised manuscripts will be considered new submissions.

Innsendte bidrag vil bli vurdert av redaksjonen, redaksjonsrådet og to eksterne fagfeller. Vurderingene vil resultere i en av følgende seks kategorier:

1. Manuskriptet akseptert (i.e. intet behov for endringer).
2. Manuskriptet akseptert etter omarbeiding (i.e. manuskriptet akseptert etter at forfatteren har gjennomført de anbefalte endringene).
3. Omarbeide manuskriptet og send inn på nytt (i.e. manuskriptet vil gjennomgå en ny runde med fagfellvurdering og deretter bli enten akseptert eller avvist).
4. Send inn manuskriptet til annet tidsskrift (i.e. i tilfelle manuskriptet bedømmes som mer passende for et annet tidsskrift).
5. Manuskript avvises (i.e. i tilfelle manuskriptet ikke tilfredsstiller kvalitetskravene).
6. Se kommentarer (i.e. i tilfelle fagkonsulenten ikke har tatt en egen beslutning).

Redaktøren kan avvise et bidrag uten fagfellevurdering i tilfeller der manuskriptet bedømmes å være irrelevant eller språklig svakt.

Fagfellevurdering er "double blind": forfattere får ikke vite navnene til fagfellene, og fagfellene får ikke vite navnene til forfattere.

Fagfeller vil be om omarbeiding av bidraget vurdert i henhold til to mulige hensyn: å få forfatteren til å tydeliggjøre argumenter ut fra eksisterende data, eller å identifisere områder der mer data må fremskaffes. Også formell omarbeiding av et bidrag kan være nødvendig i tilfeller der språket ikke er i overensstemmelse med anerkjent språkbruk. For å sikre rask publisering gis forfattere en maksimumstid tid på 4 måneder til å omarbeide bidraget. Etter 4 måneder vil bidraget håndteres som et nytt bidrag.

 

Publication Frequency

Publication frequency
Articles will be published successively as they become accepted and the final corrections of the master proof have been made. No regular issues will be published but a new volume will be started each calendar year (e.g. 2010: vol. 1, 2011: vol 2 etc). When posted online, articles will be assigned a DOI number (Digital Object Identifier), which gives the article a permanent identifier, to be used for citation purposes. A DOI replaces traditional bibliometric information (e.g. issue number and page reference).

Publiseringsfrekvens
Artikler vil bli publisert suksessivt etter hvert som de blir akseptert, og de siste endringer markert i sluttkorrekturen er gjort. Tidskriften publiseres i årganger (e.g. 2010: vol. 1, 2011: vol 2 etc ), ikke i regelbundne hefter. Alle artikler får et DOI-nummer, som gir den enkelte artikkelen et permanent identifikasjonsnummer som skal brukes når det siteres fra dem. DOI-nummeret erstatter tradisjonell bibliometrisk informasjon (f. eks. heftenummer, sidereferanse).


 

Open Access Policy

Nordic Journal of ChildLit Aesthetics is published  Open Access under a Creative Commons CC-BY 4.0 license. Authors retain the full copyright to their work. For more information see the copyright section.

Articles are published immediately upon the final corrections of the master proof having been made. All articles are assigned a DOI number (Digital Object Identifier). 

OAI metadata harvesting for this journal can be reached via the following link:

http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/oai


BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics publiseres under en open access modell som gir alle brukere åpen tilgang (open access), det vil si fri tilgang til alt publisert innhold. Brukere er fri til å lese og laste ned, og til å kopiere og benytte stoffet til pedagogiske formål. Artikler vil bli publisert umiddelbart etter at sluttkorrekturen er godkjent. Alle publiserte manuskripter blir tildelt et DOI nummer (Digital Object Identifier) for å være umiddelbart søk- og siteringsbare.

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics er tilgjenglig via tidsskriftets webside på: www.blft.no eller www.childlitaesthethetics.net eller via internasjonale søkemotorer slike som Google og Google Scholar.

Ifølge tidsskriftets open access modell, beholder forfatteren opphavsretten til sitt arbeid. Se seksjonen om opphavsrett.

Publication fee
From 2010 and until further notice, publishing in the journal is free.

Avgifter
Inntil videre er det gratis å publisere i tidsskriftet.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration.

In addition, all papers are archived with CLOCKSS and Portico.

Dette tidsskriftet arkiveres ved bruk av LOCKSS-systemet for å skape et distribuert arkiveringssystem blant de bibliotek som deltar. Dette innebærer at man tillater disse bibliotekene å skape permanente arkiver av tidsskriftet med det mål å sikre oppbevaring og rekonstruering.

Videre vil alle filer arkiveres med CLOCKSS og Portico.

 

 

Author Self-Archiving

Authors are permitted and encouraged to post any version of their manuscript to personal or institutional websites, in repositories and similar, prior to and after publication (while providing the bibliographic details of that publication).


Forfattere kan og oppmuntres til å legge ut artiklene de publiserer i dette tidsskriftet på sin egen eller en institusjonell webside, under forutsetning av at originalens bibliografiske detaljer oppgis.