Submit a Manuscript

Online Submissions

Already have a Username/Password for BLFT - Nordic Journal of ChildLit Aesthetics?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. ► Formal agreement:

  By checking off the sub-items below #1-7 you formally take responsibility for the guarantees given therein and may be held accountable for any breach thereof. Note that this procedure is instead of, but just as valid as, signing the agreement on paper.

  1. I, the submitting author, shall be the point of contact throughout the peer review and proofreading process (if applicable).
  2. I, the submitting author, warrant that I am authorized by all co-authors to submit this version of the manuscript and to be their spokesperson during the review process and beyond.
  3. I, the submitting author, warrant that this manuscript – or a very similar version – has not previously been published, or is under consideration elsewhere.
  4. I, the submitting author, warrant that the submitted manuscript is original, and that neither it nor any illustration or supplementary material, or any part thereof, are in any way in violation of any existing original or derivative copyright.
  5. I, the submitting author, warrant that the submitted manuscript contains nothing obscene, indecent, objectionable or libelous according to generally accepted norms.
  6. I, the submitting author, warrant that any interests that might impair the credibility of the manuscript are disclosed in the cover letter to the Editor, which letter may be uploaded at the same time as the manuscript.
  7. I, the submitting author, warrant that I and my co-authors shall indemnify and hold harmless Co-Action Publishing and Norsk Barneboksinstitutt as to warranties and representations of the author's ownership, originality, or similar breaches. Such indemnification shall last beyond publication of the article, as well as extend to all related claims
    
  ► Formell avtale:

  Når du krysser av for underpunkt 1–7 nedenfor, bekrefter du at du overholder alle garantier og bestemmelser og kan holdes ansvarlig for eventuelle brudd på disse. Husk at denne prosedyren erstatter signering av avtalen på papir, men har like stor gyldighet.

  1. Jeg skal selv være kontaktperson ved fagfellevurderingen og gjennom korrekturprosessen (om relevant).
  2. Jeg bekrefter at jeg har fått tillatelse fra alle medforfattere til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og til å være deres talsmann gjennom fagfellevurderingen og påfølgende saksbehandling.
  3. Jeg bekrefter at dette manuskriptet – eller en forholdsvis lik versjon – ikke er eller vil bli sendt inn til et annet tidsskrift eller en lignende publikasjon.
  4. Jeg bekrefter at det innsendte manuskriptet er originalt, og at ingen deler av verken tekst, eventuelle illustrasjoner eller tilleggsmateriale på noen måte utgjør brudd på eksisterende opphavsrett til opprinnelig eller endret verk.
  5. Jeg bekrefter at det innsendte manuskriptet ikke har et upassende, vulgært, støtende eller krenkende innhold i henhold til generelt aksepterte normer.
  6. Jeg bekrefter at all informasjon som eventuelt kan svekke troverdigheten til manuskriptet, er beskrevet i et følgebrev til redaktøren, som blir lastet opp sammen med manuskriptet.
  7. Jeg bekrefter at jeg selv og mine eventuelle medforfattere holder Co-Action Publishing og Norsk barnebokinstitutt skadesløse i forbindelse med garantier og utsagn om forfatterens eierskap, originalitet eller lignende overtredelser. Ovennevnte holdes også skadesløse etter at artikkelen er publisert samt i forbindelse med alle tilknyttede krav.
    
 2. ► Practicalities

  I/we have strictly followed the Author Guidelines and made sure that:

  1. References are in in accordance with journal style
  2. URLs to online references are provided and ready to click (e.g. www.childlitaesthetics.net)
  3. All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa
  4. All tables and figures are referred to in the text
  5. Abbreviations in tables and figures are explained in the table notes and figure captions
  6. (If you are not a native speaker) The English text has been revised using a professional manuscript editing company e.g. Cambridge Language ConsultantWrite Scientific RightEditage, Cambridge Proofreading LTD, Quality Proofreading by PSUK, Scribendi Inc. or similar services (which can be found on the web using search terms such as “scientific editing service” or “manuscript editing service”.) All services are paid for and arranged by the author. Use of one of these services does not guarantee acceptance or preference for publication.
  7. The text has not been justified; a ragged right-hand margin has been used
  8. Only one space has been entered after the full-stop at the end of a sentence
  9. A double hyphen (--) has been used to indicate a dash in text 
  10. TAB has been used when indenting paragraphs or separating columns in tables
  11. Italics or ‘single quotes’ have been used for emphasis (avoid using underlines)
  12. The text is double-spaced, using a 12-point font
  13. The same elements have been keyed in exactly the same way throughout the manuscript. 
  14. No tables, figures and legends have been uploaded separately. On the contrary, I/we have provided a complete manuscript PDF-file, with all tables, figures, legends and supplementary material (if applicable) placed at the end of the manuscript, following the references.
   Only the cover letter and title page will be supplied separately, during step four of the submission process.

  ► Praktisk informasjon

  Jeg har fulgt Author Guidelines nøye og sørget for følgende:

  1. Referansene følger tidsskriftstil.
  2. Klikkbare lenker er oppgitt til nettreferanser (f.eks. www.childlitaesthetics.net).
  3. Alle referansene i referanselisten er omtalt i teksten og omvendt.
  4. Alle tabeller og tall er omtalt i teksten.
  5. Forkortelser i tabeller og tall er forklart i tabellmerknader og figurtekst.
  6. Hvis du ikke har engelsk som morsmål: All engelsk tekst er gått gjennom av en profesjonell leverandør av språkvasktjenester. Utgifter til språkvask dekkes av forfatteren.
  7. Teksten har ingen ekstra formatering og høyremargen er ujustert.
  8. Det er brukt bare ett mellomrom etter punktum.
  9. Dobbel bindestrek (--) er brukt for å angi tankestrek i teksten.
  10. Tabulatorstopp er brukt ved innrykk av avsnitt og til å skille mellom kolonner i tabeller.
  11. Kursiv eller ’enkle anførselstegn’ er brukt for å fremheve ord og uttrykk (ikke bruk understreking).
  12. Teksten er skrevet med dobbelt linjeavstand og skriftstørrelse 12.
  13. De samme tekstelementene er skrevet på nøyaktig samme måte gjennom hele manuskriptet.
  14. Ingen tabeller, tall eller tegn er lastet opp separat. Jeg har levert et komplett manuskript som pdf-fil med alle tabeller, tall, tegn og tilleggsmateriale (om relevant) i slutten av manuskriptet, etter referansene.
   Bare følgebrevet og tittelsiden blir levert separat i løpet av trinn fire av innsendingsprosessen.
    
 3. ► Double blind review

  If the manuscript will be submitted to a peer reviewed section of the journal, the instructions for securing Blind Review must be followed to ensure that the the identity of the authors should remain unknown.

  1. The authors of the document have deleted their names from the text, with "Author" and year used in the references and footnotes, instead of the authors' name, article title, etc.  
   The title page revealing the identity of the authors is uploaded separately, during step four of the submission process.
  2. With Microsoft Office documents, author identification should also be removed from the properties for the file (see under File in Word), by clicking on the following, beginning with File on the main menu of the Microsoft application: File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save.
  3. With PDFs, the authors' names should also be removed from Document Properties found under File on Adobe Acrobat's main menu.
    
  ► Dobbeltblind gjennomgang

  Tidsskriftet benytter en ”dobbeltblind” gjennomgangsprosess. Derfor skal ikke forfatternes identitet være kjent.

  1. Forfatterne av dokumentet har slettet navnet sitt fra teksten, og ”forfatter” og årstall brukes i referanser og fotnoter i stedet for forfatternes navn, artikkeltittel osv. Tittelsiden, som angir identiteten til forfatterne, lastes opp separat.
  2. Ved bruk av Microsoft Office-dokumenter skal forfatterens identifikasjon også fjernes fra filegenskapene
  3. Når det gjelder pdf-filer, skal forfatternes navn også fjernes.
    
 4. ► Permissions for copyrighted materials

  I, the submitting author, confirm that I have obtained written permission to reproduce any and all copyrighted materials in my submission and take full legal responsibility for this matter.
   

  ► Tillatelse for bruk av materiale underlagt opphavs- og kopieringsrett

  Jeg bekrefter at jeg har skriftlige tillatelse til å gjengi materialet som omfattes av opphaves- og kopieringsretten, og jeg tar fullt ansvar for publiseringen.


 

Copyright and License Notice

Authors contributing to BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics agree to publish their articles under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported license, allowing third parties to share their work (copy, distribute, transmit) and to adapt it, under the condition that the authors are given credit, that the work is not used for commercial purposes, and that in the event of reuse or distribution, the terms of this license are made clear.

Authors retain copyright of their work, with first publication rights granted to Co-Action Publishing. However, authors are required to transfer copyrights associated with commercial use to the Norsk barnebokinstitutt/The Norwegian Institute of Children’s Books. Co-Action Publishing shall manage the commercial copyright on behalf of the aforementioned partner for the duration of the contract between Norsk barnebokinstitutt/The Norwegian Institute of Children’s Books and the publisher.

Authors agree to the terms of this Copyright Notice, which will apply to any article published in BLFT.

Forfattere som bidrar til BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Journal of ChildLit Aesthetics aksepterer å publisere under Creative Commons Attribution-Non Commercial 3.0 Unported license, som gir tredjepart tillatelse til å benytte stoffet, det vil si kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dette, under forutsetning av at forfatterne krediteres, og under forutsetning av at arbeidet ikke brukes til kommersielle formål. I tilfelle av gjenbruk og spredning, skal alle vilkårene i denne lisensen gjøres klart.

Forfattere beholder opphavsretten til sitt arbeid, men med førsteutgivelsesrettigheter overført til Co-Action Publishing. Forfattere plikter imidlertid å overføre opphavsrettigheter knyttet til kommersiell bruk til Norsk barnebokinstitutt/The Norwegian Institute of Children’s Books.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.