Author Benefits

Aims
Nordic Journal of ChildLit Aesthetics aims to be a scholarly forum for aesthetics of children’s literature, analogue and digital media, verbal and visual expressions of art, and views on art and children. The journal aims to develop cross-disciplinary discussions on children's literature with regard to media, aesthetics, interaction with other art forms, and its institutional conditions and reception.

Scope
Analytic and empirical articles on a wide array of topics, as well as articles related specifically to research programmes and projects are welcome. We also accept scholarly reviews, doctoral dissertations, comments and debate pieces. Submissions will be peer reviewed by the editors, the editorial team and two external reviewers. Articles may be written in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Publication fee
Publication in the Journal is free of charge. The journal is published on behalf of The Norwegian Institute for Children’s Books.

 

Hovedfokus
BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift
har tatt mål av seg til å bli et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Tidsskriftet vil utvikle en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, og dens institusjonelle betingelser og resepsjon. 

Spennvidde
Analytiske og empiriske artikler over frie emner, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter er velkomne. Vi tar også imot vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser, kommentarer og debattinnlegg. Innsendte bidrag vil bli vurdert av redaksjonen, redaksjonsrådet og to eksterne fagfeller. Bidrag kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Publiseringsavgift
Publisering i tidsskriftet er kostnadsfritt. Tidsskriftet er publisert på vegne av Norsk barnebokinstitutt.